امکان سنجی و تحقیقات بازار

مطالعات اقتصادی

مطالعات اقتصادی شامل مجموعه ای از مطالعات ، تحقیقات و اقدامات کارشناسی و مهندسی با هدف ارائه طرح جامع اقتصادی است که اساساً ثابت می نماید پروژه های پیشنهادی ، توجیه اقتصادی دارد یا خیر.

برای عضویت در اینستاگرام کلیک کنید
تعدادی از سرفصل های تعریف شده شامل :
  • ارائه راهکارهای کاهش نقدینگی پروژه
  • محاسبه نرخ سودآوری پروژه
  • برآورد بازه زمانی بازگشت سرمایه
  • ارزیابی توان مالی بازارهای هدف
  • قیمت گذاری پلکانی با در نظر گرفتن پیشرفت فیزیکی پروژه

طراحی و معماری بازار محور

مطالعات راهبردی

 راهبرد; به نقشه راه و برنامه جامع بلند مدتی اطلاق می گردد که برای رسیدن به یک هدف معین و مشخص طراحی شده باشد.اما مطالعات راهبردی در پروژه های کلان ساختمانی و مجتمع های چند منظوره ، از یک نگاه جزء مهم و لاینفک علم نوین بازاریابی است و از نگاهی دیگر کاملاً علی حده می باشد.

با توجه به اینکه اساساً عرضه مبتنی بر تقاضاست به نظر نمی توان مطالعات راهبردی را از تعریف کنونی بازاریابی جدا کرد. از اینرو; تبیین استراتژی و مطالعات راهبردی در جهان کنونی به شرکت های بازاریابی و مهندسی فروش واگذار می گردد که وظیفه توسعه مشتریان وفادار و ارتقاء سطح رضایت مندی آنان و حفظ ذینفعان و سرمایه گذاران همچنین درک;  تغییر و هدایت ذائقه مصرف کنندگان را دارد.