کنترل پروژه ساختمانی

کنترل پروژه ساختمانی وظیفه نظارت بر مصالح، تجهیزات و اجرای دقیق برنامه تعریف شده توسط پیمانکاران فنی – مهندسی را دارد. متأسفانه این مهم (کنترل پروژ)، در بسیاری از پروژه ها به فراموشی سپرده می شود. در حالیکه امری مهم و ضروری است و ارتباط ناگسستنی با استراتژی پروژه دارد.

کنترل پروژه به منظور تطبیق با برنامه هدفمند از پیش تدوین و طراحی شده می باشد. به طور کلی پروژه فنی – مهندسی تحت این مدیریت از هر نظر اعم از کیفیت، زمان و هزینه به طور مستمر کنترل و ارزیابی می گردد و گزارش آن به کارفرما ارائه می شود. امروزه، کنترل پروژه تا اتمام پروژه همراه کارفرما خواهد بود.

برای عضویت در اینستاگرام کلیک کنید

به عبارتی دیگر، مصالح، تجهیزات و خدمات فنی – مهندسی ساختمان تحت این دپارتمان مطابق با خواست کارفرما و سبسقه مخاطب از پیش تعریف شده و بازار هدف نظارت می گردد. این مهم می تواند پروژه ساختمانی را نسبت به پروژه های رقیب از نگاه کارشناسانه مشتری و سرمایه گذار ممتاز نماید.

کنترل پروژه ساختمانی

مدیریت کنترل پروژه نیاز به تخصصی و برنامه ریزی دارد. بنابراین، بهتر است مدیریت کنترل پروزه های ساختمانی به شرکت های فعال و متخصص بر این بخش سپرده شود.