تأمین و معرفی مجریان خدمات فنی و مهندسی

تأمین و معرفی مجریان خدمات فنی و مهندسی

خدمات فنی و مهندسی شامل مجریان و پیمانکاران ساختمانی می‌گردد.

برخی پیمانکاران صرفاً توان اجرا دارند و بعضی توان تأمین کالای موضوع اجرای خود را نیز دارند. بنابراین پیمانکاران به دو بخش «اجرا » و « تأمین و اجرا» تقسیم می‌گردد.

بدیهی است، انعقاد قرارداد پیمانکاری با شرکت‌های صاحب رزومه‌ی قوی و یا دارای رتبه‌ی برتر فنی و مهندسی ریسک قفل شدن پروژه و تأخیر در اجرا را  به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

پروژه های ویژه