متریال ساختمانی

متریال ساختمانی، اساسی ترین فعالیت در انجام پروژه های ساختمانی,تامین متریال ساختمانی,ساختمانی است. پیمانکار یا سازنده قبل از اجرای پروژه ها باید براورد اولیه از متریال ساختمانی و قیمت آنها…