تهاتر تراکم شهرداری

تهاتر تراکم شهرداری در معاملات مسکن و شهرسازی به عنوان یک تجارت بازرگانی و تأمین مالی واهمیت آن برای تجارت در زمان بحران اقتصادی است. امروزه ادغام در حال رشد تجاری…